II miejsce w konkursie wojewódzkim pt. „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”

Wyjazd do Tarnowa – 14.05.2018

Uczennice naszej szkoły: Anna Nieckarz, Nikola Filuciak i Natalia Kęsek pojechały do tarnowskiej siedziby PTTK aby odebrać nagrody za konkurs 

. W tym ogólnopolskim turnieju, w etapie wojewódzkim dziewczynki zajęły drugie miejsce. Natomiast w etapie gminno powiatowym – pierwsze miejsce.

Opiekunem i koordynatorem pracy uczennic była p. Marzena Leszczyńska. Zaś za zorganizowanie dojazdu do Tarnowa serdecznie dziękujemy mamą dziewczynek – pani Agnieszce Kęsek, p. Joannie Nieckarz i p. Iwonie Przała – Filuciak.

Wycieczka klas I, II , III

         W dniu 19.04.2018 r uczniowie z klasy I,II i III byli na wycieczce w kopalni soli w Wieliczce. Wędrówka przez zabytkowe podziemia połączona była z odkrywaniem sekretów krainy Solilandii. Wyprawa zakończyła się spotkaniem ze skarbnikiem, rozwiązaniem quizu, wyborem księżniczki itp. Dzieci rozwijały swoją wyobraźnię, kreatywność i zdobywały nowe umiejętności. mgr Bożena Łętocha

ZEBRANIE Z RODZICAMI

SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI CZWARTEK 19.04

 

KLASA I             GODZ. 18.00    SALA NR 1

KLASA II            GODZ. 17.00    SALA NR 2

KLASA III          GODZ. 17.30    SALA NR 3

KLASA IV          GODZ. 16.45    SALA NR 5

KLASA V            GODZ. 16.30    SALA NR 6

KLASA VI          GODZ. 16.00    SALA NR 4

KLASA VII         GODZ. 17.00    SALA NR 7

 

Terminy rekrutacji do szkoły podstawowej

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach  informuje o terminach  rekrutacji do Szkoły Podstawowej  w Osieczanach .

 

 1. Zgłoszenia dziecka od 03.2018  do 31.03.2018
 2. Postępowanie rekrutacyjne w dniach od 1.042018 do 7.04.2018
 3. 04.2018 publikacja listy kandydatów do szkoły.
 4. Od 09.04.2018 do 04.2018 do godz. 14:00 rodzice przyjętych dzieci są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów i potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.
 5. ZPO Osieczany po 04.2018 publikuje listę kandydatów przyjętych  do szkoły.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji  proszę dzwonić do sekretariatu tel 12 272 08 79

Karty zgłoszeniowe do przedszkola i szkoły można odbierać w sekretariacie szkoły.

Zarządzenie w sprawie rekrutacji

Zarządzenie nr 08/17/18 

Dyrektora ZPO Osieczany

z dnia 15.02.2018 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/19 terminów dotyczących rekrutacji, kryteriów naboru oraz liczby punktów za kryteria naboru do Przedszkola Samorządowego w Osieczanach

Na podstawie  Zarządzenia  Nr OA.0050.63.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 27.03.2017  w związku z  art. 154 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2017 r. poz 59) Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osieczanach zarządza, co następuje:

 • 1
 1. Do publicznego przedszkola w Osieczanach  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze  Gminy Myślenice.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 4. Wniosek o przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

        

 • 2

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w pkt. 1 niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące  kryteria:

Lp. KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTU
1 Wielodzietność rodziny kandydata 100
2 Niepełnosprawność kandydata 100
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 100

 

 • 3

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą pod uwagę następujące kryteria:

Lp. KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTU
1 Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 30
2 Dwóch rodziców pracujących lub uczących się w systemie stacjonarnym 12
3 Wskazania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspierających rodzinę 8
4 Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 7
5 Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 3
 • 4

 

 HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DZIECI  DO PRZEDSZKOLA

 NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

 1. Od 19 lutego 2018 roku Rodzicom/Prawnym Opiekunom wydaje się deklaracje w sprawie kontynuowania wychowania przedszkolnego.
 2. Do 28 lutego 2018 roku Rodzice /Prawni Opiekunowie składają deklaracje w przedszkolu, po zebraniu których zostanie określona ilość miejsc na rok szkolny 2018/2019 w przedszkolu.
 3. Od 01 marca 2018 do 30 marca 2018 roku termin – złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w  postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Od 2 kwietnia 2018 do 13 kwietnia 2018 – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy.

 1. 16 kwietnia 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 2. 16 kwietnia 2018 do 20 kwietnia 2018 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 3. 23 kwiecień 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 4. Od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2018 – termin postępowania uzupełniającego.
 • 5

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym zarządzeniem normowane są obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do wiadomości – rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

Otrzymują:

1) Komisja Rekrutacyjna

2) a/a

Terminy rekrutacji do przedszkola

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach  informuje o terminach  rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Osieczanach .

 1. Do 28 lutego 2018 roku Rodzice składają deklaracje o kontynuacji nauki    w przedszkolu na rok szkolny 2018/19
 2. Od 01 marca 2018 do 30 marca 2018 roku termin – złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola.
 3. Od 2 kwietnia 2018 do 13 kwietnia 2018 – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola.
 4. 16 kwietnia 2018 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 5. 16 kwietnia 2018 do 20 kwietnia 2018 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 6. 23 kwiecień 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 7. Od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2018 – termin postępowania uzupełniającego.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji  proszę dzwonić do sekretariatu tel 12 272 08 79

Karty zgłoszeniowe do przedszkola i szkoły można odbierać w sekretariacie szkoły.