Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej SP Osieczany  na rok szkolny 2018/19

 

 

Lp. Zadanie Termin
1 Komunikat o rozpoczęciu rekrutacji wydany przez Dyrektora SP Osieczany 01.03.2018 r.
2 Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej do Dyrektora szkoły według wzoru określonego przez szkołę. 01.03.2018 r. - 31.03.2018 r.
3 Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora szkoły 03.04.2018 r. - 07.04.2018 r.
4 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 10.04.2018 r.
5 Rodzice zakwalifikowanych kandydatów zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów i potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.

10.04.2018 r – 14.04.2018 r

do godz. 14.00

6 Publikacja listy kandydatów przyjętych i     kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 17.04.2018 r.
7 Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły (na wniosek rodzica kandydata) 17.04.2018 r. - 21.04.2018 r.
8 Postępowanie uzupełniające w razie miejsc wolnych 17.04.2018 r – 29.08.2018 r.

 

 

Kryteria przyjmowania dzieci do klasy I

Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. 3 stycznia 2014 roku poz. 7)

Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016 roku

W sprawie : określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów,

którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej ni szkoła, w obwodzie której zamieszkują

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 1. Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia.
 1. Do dzieci, o których mowa w ust. 1, zaliczymy te dzieci, które rozpoczynają obowiązek szkolny z rocznym wyprzedzeniem.
 1. Do klasy pierwszej mogą być przejęte dzieci spoza obwodu szkoły na podstawie kryteriów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu szkoły bierze się pod uwagę następujące kryteria:
 2. uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata;
 3. droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km
 4. dziecko mieszka na terenie gminy będącej siedzibą szkoły;
 5. bliższa droga dziecka do szkoły niż do szkoły w obwodzie której mieszka;
 6. dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w ZPO Osieczany;
 1. Kryteriom, o którym mowa w ust. 4 przypisuje się odpowiednio:
 2. 4 pkt;
 3. 4 pkt;
 4. 3 pkt;
 5. 5 pkt;
 6. 5 pkt;
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły decyduje łączna liczba punktów za kryteria wymienione w ust. 4, które spełnia kandydat. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać kandydat wynosi 21 pkt.
 1. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.
 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:
 2. wielodzietność rodziny kandydata;
 3. niepełnosprawność kandydata;
 4. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 6. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 7. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 8, mają jednakową wartość.
 1. Wymaganymi dokumentami kandydatów, o których mowa w ust. 3 są:
 2. wniosek rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony według wzoru określonego przez szkołę i zawierający:
  1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
  2. imiona i nazwiska rodziców kandydata,
  3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
  4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
  5. wskazanie kolejności wybranej publicznej szkoły
 3. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 6. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 3, składają wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej do Dyrektora szkoły według wzoru określonego przez szkołę. Do wniosku dołącza się:
 2. dokumenty lub oświadczenia wymienione w ust. 10 pkt 2 – 5;
 3. inne według uznania.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 11 składa się w sekretariacie szkoły od dnia 1 marca bieżącego roku szkolnego do 31 marca bieżącego roku szkolnego
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły w dniach od 1 kwietnia bieżącego roku szkolnego do 7 kwietnia bieżącego roku szkolnego.

 1. Komisja rekrutacyjna po 8 kwietnia bieżącego roku szkolnego publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 1. Kandydaci zakwalifikowani w terminie od 8 kwietnia bieżącego roku szkolnego do     15 kwietnia do godz. 14:00 są obowiązani do złożenia wymaganych dokumentów i potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.
 1. Komisja po 16 kwietnia bieżącego roku szkolnego publikuje listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 1. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 17, komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.
 1. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowania uzupełniające.
 1. Postępowanie uzupełniające kończy się w dniu 29 sierpnia bieżącego roku szkolnego.
 1. 21.Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym także do klasy pierwszej, jeżeli wymaga to przeprowadzenia zmian organizacyjnych szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe wymaga zgody organu prowadzącego.

Karta punktacji kryteriów

Nazwisko
Imię
PESEL

Lp Kryterium

Liczba

punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

kryteriów

1.

Kandydat zamieszkały na terenie Gminy

Myślenice

  Oświadczenie rodziców/opiekunów
2.

Kandydat, którego starsze rodzeństwo uczęszcza

do tej szkoły

 

Zaświadczenie ze szkoły lub

oświadczenie rodziców/opiekunów

4.

Miejsce pracy rodziców/opiekunów znajduje się w

pobliżu tej szkoły

  Oświadczenie rodziców/opiekunów
5.

Bliższa jest droga kandydata do tej szkoły ni do

szkoły obwodowej

  Oświadczenie rodziców/opiekunów
6. Kandydat ubiegający się o przyjecie do szkoły wcześniej uczęszczał do PS Osieczany  

Zaświadczenie ze szkoły lub

oświadczenie rodziców/opieku

 


Karta zgłoszenia dziecka do klasy ............

ZPO – Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach

1 Imiona i   nazwisko dziecka  
2 datę urodzenia  
3

miejsce urodzenia

(miejscowość i województwo)

 
4 adres zamieszkania dziecka  
5 numer PESEL  
6 imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna  
7 adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna  
8 numer telefonu i adres poczty elektronicznej matki/prawnego opiekuna  
9 imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna  
10 adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna  
11 numer telefonu i adres poczty elektronicznej ojca/prawnego opiekuna  
12 Wskazanie wybranej publicznej szkoły  
13 Korzystanie ze świetlicy szkolnej TAK       od............. do................                 NIE            
14 Korzystanie ze stołówki szkolnej                TAK                   NIE
15 Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznych TAK (jakiej)
NIE
16

Czy dziecko posiada orzeczenia o niepełnosprawności,   kształceniu specjalnym, opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

TAK (jakie)

NIE
17 Adres szkoły obwodowej (w przypadku dzieci niezamieszkałych w Osieczanach)  

Zaświadczenie, że dziecko realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu ( wpisać nazwę i adres przedszkola):

…..........................................................................................................................................................

Do wniosku załączam:

 1. opinię o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez ..........................................................................................................................................
 2. 1 zdjęcie do legitymacji szkolnej

        

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka w związku z realizacją obowiązku szkolnego i działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły.

Osieczany...................................................

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

Kadra pedagogiczna

ŻYŁA BOGUSŁAW

ŻYŁA BOGUSŁAW

Dyrektor
Historia, Zajęcia techniczne, Technika
BAJOR MAŁGORZATA

BAJOR MAŁGORZATA

Edukacja wczesnoszkolna
Ks. SEWERYN BOGUSŁAW

Ks. SEWERYN BOGUSŁAW

Religia
BOCHENEK IZABELA

BOCHENEK IZABELA

Wychowanie fizyczne, WDŻ.
FILUCIAK MARIA

FILUCIAK MARIA

Edukacja wczesnoszkolna
GÓRKA ALINA

GÓRKA ALINA

Matematyka, Zajęcia komputerowe
JAWORSKA BEATA

JAWORSKA BEATA

Muzyka, Plastyka
KLUSKA AGATA

KLUSKA AGATA

Język polski
LESZCZYŃSKA MARZENA

LESZCZYŃSKA MARZENA

Przyroda, Biblioteka
ŁAPCZYŃSKI HENRYK

ŁAPCZYŃSKI HENRYK

Język angielski
NIECKARZ JOANNA

NIECKARZ JOANNA

Edukacja wczesnoszkolna
WRÓBLEWSKI ROBERT

WRÓBLEWSKI ROBERT

Nauczanie indywidualne

1% dla Szkoły

procent

Galeria

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek    8.50 – 10.40    
                       11.35 – 12.00

Wtorek     10.40 – 14.00

Środa      8.00 – 10.35  
               11.50 – 12.30       
               13.25 – 14.10

Czwartek   12.40 – 14.35

Piątek     8.00 – 11.45