Zarządzenie nr 08/17/18

Dyrektora ZPO Osieczany

z dnia 15.02.2018 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/19 terminów dotyczących rekrutacji, kryteriów naboru oraz liczby punktów za kryteria naboru do Przedszkola Samorządowego w Osieczanach

Na podstawie Zarządzenia Nr OA.0050.63.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 27.03.2017 w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2017 r. poz 59) Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osieczanach zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Do publicznego przedszkola w Osieczanach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Myślenice.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 4. Wniosek o przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

        

 

§ 2

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w pkt. 1 niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Lp. KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTU
1 Wielodzietność rodziny kandydata 100
2 Niepełnosprawność kandydata 100
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 100

§ 3

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą pod uwagę następujące kryteria:

Lp. KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTU
1 Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 30
2 Dwóch rodziców pracujących lub uczących się w systemie stacjonarnym 12
3 Wskazania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspierających rodzinę 8
4 Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 7
5 Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 3

§ 4

 HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

 1. 1.Od 19 lutego 2018 roku Rodzicom/Prawnym Opiekunom wydaje się deklaracje w sprawie kontynuowania wychowania przedszkolnego.
 2. 2.Do 28 lutego 2018 roku Rodzice /Prawni Opiekunowie składają deklaracje                               w przedszkolu, po zebraniu których zostanie określona ilość miejsc na rok szkolny 2018/2019 w przedszkolu.
 3. 3.Od 01 marca 2018 do 30 marca 2018 roku termin – złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. 4.Od 2 kwietnia 2018 do 13 kwietnia 2018 – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy.

 1. 5.16 kwietnia 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 2. 6.16 kwietnia 2018 do 20 kwietnia 2018 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia   w postaci pisemnego oświadczenia
 3. 7.23 kwiecień 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 4. 8.Od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2018 – termin postępowania uzupełniającego.

§ 5

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym zarządzeniem normowane są obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do wiadomości – rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

Otrzymują:

1) Komisja Rekrutacyjna

2) a/a

Kadra pedagogiczna

ŻYŁA BOGUSŁAW

ŻYŁA BOGUSŁAW

Dyrektor
Historia, Zajęcia techniczne, Technika
BAJOR MAŁGORZATA

BAJOR MAŁGORZATA

Edukacja wczesnoszkolna
Ks. SEWERYN BOGUSŁAW

Ks. SEWERYN BOGUSŁAW

Religia
BOCHENEK IZABELA

BOCHENEK IZABELA

Wychowanie fizyczne, WDŻ.
FILUCIAK MARIA

FILUCIAK MARIA

Edukacja wczesnoszkolna
GÓRKA ALINA

GÓRKA ALINA

Matematyka, Zajęcia komputerowe
JAWORSKA BEATA

JAWORSKA BEATA

Muzyka, Plastyka
KLUSKA AGATA

KLUSKA AGATA

Język polski
LESZCZYŃSKA MARZENA

LESZCZYŃSKA MARZENA

Przyroda, Biblioteka
ŁAPCZYŃSKI HENRYK

ŁAPCZYŃSKI HENRYK

Język angielski
NIECKARZ JOANNA

NIECKARZ JOANNA

Edukacja wczesnoszkolna
WRÓBLEWSKI ROBERT

WRÓBLEWSKI ROBERT

Nauczanie indywidualne

1% dla Szkoły

procent

Galeria

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek    8.50 – 10.40    
                       11.35 – 12.00

Wtorek     10.40 – 14.00

Środa      8.00 – 10.35  
               11.50 – 12.30       
               13.25 – 14.10

Czwartek   12.40 – 14.35

Piątek     8.00 – 11.45