GMINNY KONKURS MITOLOGICZNY

Uczennice klasy VII: Magdalena Węgrecka i Maja Ruchlewicz reprezentowały Szkołę Podstawową w Osieczanach w gminnym konkursie mitologicznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Porębie.

Obie uczestniczki znalazły się w pierwszej dziesiątce wyników konkursu. Magdalena Węgrecka zajęła V miejsce, natomiast Maja Ruchlewicz – VII.

Finał konkursu gminnego początkowo planowany był na 12 marca 2020 roku, jednak z powodu pandemii jego termin i formę zmieniono. Został przeprowadzony 4 czerwca 2020 roku za pośrednictwem platformy internetowej MyKahoot. Wzięło w nim udział 31 uczniów.

PRZEDŁUŻENIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 990), nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostało przedłużone do dnia 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 41 Dyrektora ZPO Osieczany w sprawie przedłużenia kształcenia na odległość

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI ROCZNEJ

Na podstawie paragrafu 62 i paragrafu 70 Statutu Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach ustala się harmonogram klasyfikacji rocznej uczniów:

1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach klasyfikacyjnych zachowania w formie pisemnego zawiadomienia – do 8 czerwca 2020 r.;

2. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania – do 15 czerwca 2020 r.,

3. Egzaminy klasyfikacyjne – 19 czerwca 2020 r.;

4. Roczne zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – 22 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 37 Dyrektora ZPO Osieczany w sprawie harmonogramu klasyfikacji rocznej

NABÓR NA DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLA

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Obrońców Warszawy w Osieczanach informuje, iż w roku szkolnym 2019/20 Przedszkole Samorządowe w Osieczanach pełni dyżur wakacyjny w okresie od 3 do 31 sierpnia 2020 r. Przedszkole dysponuje liczbą 25 miejsc dla dzieci.

W przypadku, gdy w dalszym ciągu będzie obowiązywał limit w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 narzucony przez Głównego Inspektora Sanitarnego, liczba miejsc będzie wynosiła 11.

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko dzieci, których oboje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu (np. wypoczynkowego jak również macierzyńskiego, wychowawczego itp.) Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Opłata wnoszona jest z góry do 5 sierpnia 2020 r. według czasu zadeklarowanego przez rodzica/prawnego opiekuna, w sekretariacie przedszkola lub szkoły, po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonej opłaty. Niedokonanie terminowej wpłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym skutkuje skreśleniem dziecka z dyżuru wakacyjnego.

Podstawą przyjęcia dziecka na dyżur jest złożenie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikiem.

Wniosek i oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres e-mail: zpo-osieczany@wp.pl do 10.06.2020 r.

Regulamin organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice znajduje się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 247/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 24 września 2019 r., który dostępny jest na poniższej stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/umigmyslenice,a,1679815,zarzadzenie-nr-247-2019-burmistrza-miasta-i-gminy-myslenice-z-dnia-24-wrzesnia-2019-roku-w-sprawie-r.html

Wykaz  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice pełniących dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się poniżej:

Dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w przerwie wakacyjnej roku_szkolnego 2019-20

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wraz z załącznikiem:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA DYŻUR WAKACYJNY

ZMIANA DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dokonano zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 z 21 kwietnia, 22 kwietnia i 23 kwietnia 2020 r. na 16 czerwca, 17 czerwca i 18 czerwca 2020 r.

Dzień 12 czerwca 2020 r. pozostaje dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych według wcześniejszych ustaleń.

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Na podstawie informacji zebranych przez wychowawców, dotyczących liczby uczniów deklarujących udział w konsultacjach, ustalono harmonogram konsultacji:

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Dzień tygodnia

Godz.

Nauczyciel prowadzący

Sala

IV

Język polski

poniedziałek

10.30-11.30

mgr Agata Kluska

7

IV

Matematyka

wtorek

10.00-11.00

mgr Dariusz Róg

komp.

IV

Informatyka

wtorek

11.00-12.00

mgr Dariusz Róg

komp.

IV

Język angielski

piątek

8.30-9.30

mgr Katarzyna Burtan

7

V

Język polski

poniedziałek

12.00-13.00

mgr Agata Kluska

7

V

Język polski (ind.)

poniedziałek

12.00-13.00

mgr Bogusław Żyła

komp.

VI

Matematyka

środa

10.30-11.30

mgr Alina Górka

7

VIII

Język polski

poniedziałek

9.00-10.00

mgr Agata Kluska

7

VIII

Matematyka

środa

12.00-13.00

mgr Alina Górka

7

VIII

Język angielski

piątek

10.00-11.00

mgr Katarzyna Burtan

7

Uwaga: Ze względów organizacyjnych wszelkie zmiany w zakresie rezygnacji lub chęci uczestnictwa w konsultacjach należy zgłaszać wychowawcom klas odpowiednio wcześniej.

Dyżur biblioteki szkolnej:

wtorek godz. 8.00 – 14.00

czwartek godz. 8.00 – 14.00

W bibliotece szkolnej w tym samym czasie może przebywać maksymalnie 13 osób z zachowaniem dystansu społecznego.

DZIEŃ MATKI

Z okazji Dnia Matki składamy wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha oraz spełnienia najskrytszych marzeń, a także wyrazy uznania i podziękowania za macierzyński trud.
Życzymy również, abyście zawsze były doceniane, a miłość, którą obdarzacie bliskich wracała do Was ze wzmożoną siłą.