Pobierz oryginalny załącznik.

PLAN  PRACY  BIBLIOTEKI

na rok szkolny  2015/2016

PRACA PEDAGOGICZNA

Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej    i medialnej uczniów, kształcenia ustawicznego i wszechstronnego rozwoju ucznia. 

 

Zadania

Sposoby realizacji

 
Osoba odpowiedzialna

 
Termin

wykonania

Tworzenie warunków                  do zdobywania informacji             z różnych źródeł  
 
 

Organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego; uaktualnianie napisów informacyjnych, plansz.                                 Wdrażanie i zachęcanie uczniów                            do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej  i wypożyczania książek.

Uczenie poszanowania książek i czasopism               oraz poprawnego zachowania w bibliotece.

bibliotekarz 
 
 
 
 
 

wrzesień 
 
 

cały rok 
 
 

Rozpoznawanie    i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczej Inspirowanie czytelnictwa poprzez:
  • reklamowanie książek,
  • udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
  • wystawy okolicznościowe, wystawki zakupionych nowości,
  • organizację świąt bibliotecznych,
  • przeprowadzenie imprez i konkursów            czytelniczych.
bibliotekarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
Przygotowanie użytkowników do korzystania                z różnorodnych źródeł informacji                   i do samokształcenia

Zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni uczniów kl. I.

Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazywanie książek do pracowni przedmiotowych.

Udostępnianie materiałów bibliotecznych                  na zajęcia edukacyjne.  

Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania                i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.

Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych.

Edukacja czytelnicza i medialna – „Baśniowy poranek” – klasa III i „Czytanie na śniadanie” – klasa II

bibliotekarz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrzesień 
 
 
 
 
 
 
 

cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień

i wyzwalanie twórczych postaw

Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb    i nawyków czytelniczych  z uwzględnieniem   indywidualnych uzdolnień uczniów. 

Pomoc  w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów                        i olimpiad.

Powołanie Klubu Asystentów Bibliotecznych;

Wybór członków Klubu będących łącznikami klasowymi z biblioteką. Szkolenie.

Wyróżnianie najlepszych czytelników :

-  „Czytelnik miesiąca”  w kl. I-III i IV-VI                                           -   imienny wykaz najlepszych czytelników roku   umieszczany na tablicy „kącik biblioteczny”,

-  dyplomy.

bibliotekarz 
 
 
 
 

bibliotekarz

i wych. klas 

bibliotekarz

cały rok 
 

wg potrzeb 
 

wrzesień 
 
 

co m-c

na zakończenie roku szkolnego

Współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym,               rodzicami

Wspomaganie realizacji programów nauczania       i wychowania, edukacji kulturalnej                                i informacyjnej ucznia.

Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.                                               

Sporządzanie wykazów i reklamowanie nowości wydawniczych dla nauczycieli; gromadzenie materiałów pomocnych                       w uzyskaniu stopnia awansu zawodowego.

Współpraca  z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, ścieżek edukacyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

Uzgodnienie wartości księgozbioru z ewidencją księgowości.

Współpraca z rodzicami, informowanie                      o czytelnictwie dzieci i popularyzowanie literatury pedagogicznej.

Współpraca z bibliotekami innych szkół      

i sieci.

bibliotekarz 
 
 
 
 
 

w ciągu roku 
 
 
 

podczas zebrań 
 

w ciągu roku 
 
 

grudzień 
 

w ciągu roku

Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie

Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach, warsztatach.

Praca w zespołach, wymiana doświadczeń. 

Mierzenie jakości pracy biblioteki.

Doskonalenie warsztatu pracy – zapoznawanie się z nowościami  metodycznymi   i wydawniczymi.

Samokształcenie.

bibliotekarz

w ciągu roku

wg planu

w ciągu roku 

cały rok

PRACE BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE

 
Zadania
 
Sposoby realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 
Termin realizacji

Planowanie, statystyka, sprawozdawczość  

Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.

Prowadzenie dziennika bibliotecznego.

Sprawozdawczość półroczna i roczna.

Prowadzenie statystyki dziennej, półrocznej           i rocznej.

bibliotekarz 
 
 
 

wrzesień

cały rok 
 
 

Organizacja udostępniania zbiorów,                     gromadzenie, opracowanie, selekcja, konserwacja

Uzupełnianie zbiorów w miarę  możliwości finansowych.

Ewidencja - bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej.

Opracowywanie zbiorów - klasyfikacja wg UKD, katalogowanie, techniczne opracowywanie książek.

Melioracja księgozbioru głównego                              i podręcznego.

Selekcja zbiorów - inwentaryzacja ubytków.

Konserwacja zbiorów - oprawa i naprawa książek. 

bibliotekarz 
 
 
 
 

    
 
 

bibliotekarz

aktyw bibl.

cały rok 
 
 
 
 
 
 

wg potrzeb 
 

cały rok

Organizacja warsztatu informacyjnego                   i dydaktycznego biblioteki

Uaktualnianie katalogów bibliotecznych;             bieżąca rozbudowa.

Systematyczne uzupełnianie teczek wycinków prasowych

Analiza czytelnictwa indywidualnych uczniów; opracowywanie miesięcznych wykazów.

bibliotekarz

cały rok 
 

w ciągu roku 
 
 
 

co m-c

Prace administracyjne

Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków; przeprowadzanie okresowo inwentaryzacji zbiorów.

Aktualizacja wykazu uczniów i kartoteki czytelników;  założenie kartoteki dla uczniów kl. I.                                               

Wykonanie nowej  tablicy „Współzawodnictwo czytelnicze” i uzupełnianie jej co miesiąc.

Piecza nad tablicą KĄCIK BIBLIOTECZNY.

Dbanie o estetykę wypożyczalni i czytelni.

Zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym; odbiór książek i sprawdzenie ich stanu.

Uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.

bibliotekarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cały rok 
 
 

wrzesień 
 
 
 

cały rok 
 

czerwiec

 
 
 

                                                                                                         
 
 
 

1% dla Szkoły

procent

Galeria

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek    8.50 – 10.40    
                       11.35 – 12.00

Wtorek     10.40 – 14.00

Środa      8.00 – 10.35  
               11.50 – 12.30       
               13.25 – 14.10

Czwartek   12.40 – 14.35

Piątek     8.00 – 11.45