ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Zarządzenie nr 35 Dyrektora ZPO Osieczany w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w SP Osieczany w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dzień tygodnia

Godz.

Nauczyciel prowadzący

poniedziałek

8.00 – 11.30

mgr Bogusław Żyła

wtorek

8.00 – 11.30

mgr Jolanta Gorczyca

środa

8.00 – 11.30

mgr Bogusław Żyła

czwartek

8.00 – 11.30

mgr Jolanta Gorczyca

piątek

8.00 – 11.30

mgr Bogusław Żyła

Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze pomagają uczniom w realizacji działalności dydaktycznej prowadzonej przez nauczycieli uczących w klasach I – III z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

Od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Jednocześnie utrzymane zostaje nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona m.in. od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły (minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę), w grupie może przebywać maksymalnie 7 uczniów.

W celu określenia sposobu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych niezbędna jest informacja o liczbie uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach.

Rodzice, którzy zdecydują o udziale dzieci w zajęciach zobowiązani są do:

1. zapoznania się z procedurami i zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz bezwzględnego ich przestrzegania;

2. złożenia deklaracji o woli uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Osieczanach w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2020 r. godz. 10.00.

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Osieczanach

Deklaracja do pobrania:

Deklaracja o woli uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych

Wypełnioną, podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów i zeskanowaną deklarację należy przesłać na adres e-mail:

zpo-osieczany@wp.pl

lub dostarczyć do sekretariatu z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa.

III MIEJSCE MAGDALENY WĘGRECKIEJ W KONKURSIE LITERACKIM

Uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Osieczanach – Magdalena Węgrecka – zajęła III miejsce w XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Jan Paweł II – Mój autorytet, w kategorii – praca literacka – Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć – opowiadanie z elementami opisu, klasy VII – VIII.

Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową im.Heleny Marusarzówny w Zębie, do której mimo panujących warunków epidemicznych dotarło bardzo dużo prac.

Gratulujemy!

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Informujemy, że od 18 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, za zgodą rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodziców uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach prosimy o dostarczenie ww. zgody do sekretariatu z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa oraz zapoznanie się z procedurami i zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi organizacji zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zeskanowaną i podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodę można przesłać również na adres e-mail:

zpo-osieczany@wp.pl

Zarządzenie Nr 34 Dyrektora ZPO Osieczany w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna do pobrania:

Zgoda na udział dziecka w zajęciach rewalidacyjnych w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

WRACAJĄ OPŁATY ZA CZESNE I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH I ŻŁOBKU

W związku z przywróceniem funkcjonowania przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych oraz żłobka na terenie Miasta i Gminy Myślenice informujemy, że przywrócony został także pobór opłat za czesne i wyżywienie dzieci. To fundusze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych placówek.

Pobieranie opłaty określonej w paragrafie drugim Uchwały Nr 462/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice gwarantuje rodzicom zachowanie miejsca w jednostce dla dziecka.  

– Ponowne uruchomienie placówek oświatowych oraz spełnienie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Gminę Myślenice. Dotychczasowe zawieszenie czesnego oraz wszelkich opłat za żłobek lub przedszkole z uwagi na pandemię koronawirusa było ukłonem w stronę rodziców, który spotkał się z dużą aprobatą rodziców. Należy podkreślić, że Gmina Myślenice jako jedna z nielicznych wprowadziła tego typu udogodnienia – mówi Renata Marzec, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UMiG Myślenice.