Harmonogram rekrutacji dzieci do klasy pierwszej  SP Osieczany                na rok szkolny 2019/20

 

 

Lp. Zadanie Termin
1 Komunikat o rozpoczęciu rekrutacji wydany przez Dyrektora SP Osieczany 01.03.2019 r.
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz          z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 04.03.2019 r. – 15.03.2019 r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                      o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków           lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy. do 22 marca
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych. . 7.06.2019 r.
5 Procedura odwoławcza 7.06.2019 r. -31.08.2019
6 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
7 W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.
8 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.