HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DZIECI NA ROK SZKOLNY 2019/2020:

 

  1. Od 28 stycznia 2019 roku Rodzicom/Prawnym Opiekunom wydaje się deklaracje w sprawie kontynuowania wychowania przedszkolnego.
  2. Do 15 lutego 2019 roku Rodzice /Prawni Opiekunowie składają deklaracje w przedszkolu/oddziale przedszkolnym. Po zebraniu, których zostanie określona ilość miejsc na rok szkolny 2019/2020 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
  3. Od 01 marca 2019 do 30 marca 2019 roku termin – złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w  postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. Od 1 kwietnia 2019 do 5 kwietnia 2019r. – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy.
  5. 8 kwietnia 2019 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  6. 8 kwietnia 2019 do 12 kwietnia 2019 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  7. 15 kwiecień 2019 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  8. Od 15 kwietnia do 20 kwietnia 2019 r. – termin postępowania uzupełniającego.

 

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym rozporządzeniem normowane są  obowiązującymi przepisami Prawa Oświatowego.