Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), Administrator Danych Osobowych informuje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach  tel.:   12 2720879,strona internetowa: www.  http://osieczany.edu.pl adres e-mail: zpo-osieczany@wp.pl.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@myslenice.pl, tel: 500512636;
  3. Monitoringiem wizyjnym w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach objęto : boiska szkolne, bramę główną, wejście główne do budynku, plac zabaw, korytarze (parter, piętro), sekretariat, kuchnię.
  4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zespołu Placówek Oświatowych                          w Osieczanach objętym przedmiotowym monitoringiem.
  5. Przetwarzanie danych osobowych zapisanych w systemie monitoringu jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z: ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, art.222 Kodeksu Pracy oraz art. 111 i art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018.0.996).
  6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni, a następnie automatycznie kasowane lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
  7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Administrator nie przewiduje profilowania Państwa danych osobowych.