REKRUTACJA  DZIECI                                                                                         DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  W OSIECZANACH

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020:

                                  

                        Dyrektor Przedszkola Samorządowego  w Osieczanach  informuje, iż po konsultacjach                 z Dyrektorami przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych ustalono,                   iż kryteria  przyjęć dzieci  do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych   zgodnie z  Ustawą Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r, Dz.U.2018r poz. 996 z 10 maja 2018r  Art.131.1. pozostają takie same jak w roku szkolnym 2018/2019.

Tak więc, zgodnie z  przepisami:

 1. Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 

 1. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym.
 3. Wniosek o przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

            W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa   w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące

kryteria:

 

Lp. KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTU
 1.  
Wielodzietność rodziny kandydata 100
 1.  
Niepełnosprawność kandydata 100
 1.  
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100
 1.  
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100
 1.  
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100
 1.  
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100
 1.  
Objęcie kandydata pieczą zastępczą 100

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą pod uwagę następujące kryteria:

 

Lp. KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTU

 

 1.  
Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 30
 1.  
Dwóch rodziców pracujących lub uczących się w systemie stacjonarnym 12
 1.  
Wskazania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspierających rodzinę 8
 1.  
Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 7
 1.  
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 3

 

Zmianom uległ  harmonogram rekrutacji.