DZIENNA LICZBA GODZIN PRACY UCZNIA BEZPOŚREDNIO PRZY KOMPUTERZE

W trosce o zdrowie uczniów i zachowanie zasad higieny pracy umysłowej podczas realizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., publikujemy rekomendowaną dzienną liczbę godzin pracy ucznia bezpośrednio przy komputerze:

Klasy I – III: 2 (2 x 45 min.)

Klasy IV – VI: 3 (3 x 45 min.)

Klasy VII – VIII: 4 (4 x 45 min.)

Należy podkreślić, że powyższe limity odnoszą się do korzystania przez ucznia z komputera, a nie całkowitego czasu przeznaczanego na naukę w ciągu dnia.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. nauczanie w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1) podstawowym narzędziem służącym do prowadzenia zdalnego nauczania będzie dziennik elektroniczny Librus. Nauczyciele będą mogli wykorzystywać również inne formy komunikacji na odległość, uzgodnione z uczniami i rodzicami;

2) aby uwzględnić równomierne obciążenie uczniów w danym dniu i zróżnicowanie zajęć, nauczyciele będą przesyłać treści nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji;

3) sposób monitorowania postępów uczniów w nauce oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności zostanie określony przez nauczycieli i podany do informacji uczniów i rodziców, a uzyskiwane przez uczniów oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego Librus;

4) nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia;

5) uczniowie i rodzice mają zapewnioną możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez dziennik elektroniczny Librus w czasie jego pracy, wynikającym z dotychczasowego planu lekcji lub w innej formie komunikacji na odległość i terminach, które zostały uzgodnione z nauczycielem.

Prosimy rodziców o:

– zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do nauki w domu poprzez zorganizowanie odpowiednio doświetlonego miejsca przy biurku;

– właściwe rozplanowanie czasu do nauki i odpoczynku z uwzględnieniem higieny pracy umysłowej uczniów;

– wspieranie i motywowanie uczniów do systematycznego uczenia się w warunkach domowych;

– umożliwienie uczniom korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych (komputer z dostępem do Internetu, telewizor, telefon) i ewentualne podzielenie czasu korzystania z nich pomiędzy dziećmi w domu.

Mając na uwadze zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, publikujemy poradnik dla rodziców „Nowoczesne technologie a nasze dzieci”:

Nowoczesne technologie a nasze dzieci

źródło: www.kbpn.gov.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OSIECZANACH

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie,

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Edukacji Narodowej, w najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego nauczania).
Aby móc skutecznie realizować kształcenie w takiej formie, niezbędny jest właściwy przepływ informacji pomiędzy nauczycielami a uczniami i ich rodzicami. Biorąc pod uwagę uwarunkowania Szkoły, najlepszym narzędziem do prowadzenia zdalnego nauczania jest dziennik elektroniczny Librus.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich uczniów i rodziców, którzy z różnych względów mają trudności z zalogowaniem się do systemu, o kontakt drogą mailową z administratorem szkolnym:

mgr Dariusz Róg, e-mail: daro44@interia.pl

Apeluję do uczniów o bieżące logowanie się do dziennika elektronicznego i sprawdzanie wiadomości od nauczycieli, zawierających materiały edukacyjne, a do rodziców o monitorowanie realizacji przez uczniów zdalnego nauczania. Wszelkie problemy można zgłaszać Dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom z wykorzystaniem dowolnych form komunikacji na odległość.
Proszę uczniów i rodziców o zachowanie spokoju w tej trudnej pod względem organizacji kształcenia sytuacji, która wynika ze stanu wyższej konieczności. Jeżeli zachowana zostanie pełna współpraca i sprawna wymiana informacji pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces dydaktyczno-wychowawczy, to nie wpłynie ona znacząco na jego efekty.
Jednocześnie pragnę zapewnić, że wszelkie działania dotyczące zdalnego nauczania będą w Szkole wdrażane na bieżąco zgodnie z pojawiającymi się wytycznymi i rekomendacjami.

Z poważaniem

Łukasz Drewienkiewicz

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Od 16 do 25 marca 2020 r. w dni powszednie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://www.cke.gov.pl/…/materi…/zestawy-zadan-powtorkowych/

zamieszczane będą zestawy zadań, które mogą być wykorzystane jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty. W każdym zestawie uczniowie znajdą zadania z:

– języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII

– matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII

– języka angielskiego według kluczowych umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9.00, natomiast rozwiązania do nich – ok. godz. 15.00.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) prosimy o maksymalne ograniczenie wizyt w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach w okresie zawieszenia zajęć.

W celu załatwienia spraw w sekretariacie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Tel. 12 272 08 79
E-mail: zpo-osieczany@wp.pl

Rodzice uczniów mogą kontaktować się również z nauczycielami i Dyrekcją poprzez dziennik elektroniczny.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW W DOMU

W związku z zawieszeniem zajęć z uwagi na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w okresie od 12 do 25 marca 2020 r., uczniowie klas I – VIII otrzymają od nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny Librus materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu.

Prosimy uczniów i rodziców o bieżące sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Zwracamy uwagę, że przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. W czasie zawieszenia zajęć uczniowie mogą uzupełnić wiadomości i rozwijać kompetencje.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania w samodzielnej nauce przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Przypominamy, że rodzicom dzieci do 8 roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły przysługuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368).

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.zus.pl/

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z powyższym, informujemy, że zajęcia w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach zostają zawieszone na 2 tygodnie. W dniach 12 – 13 marca br. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do Przedszkola i Szkoły.

Nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Opracowanie na podstawie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

PROGRAM “UMIEM PŁYWAĆ”

Informujemy, że w dniu 11 marca 2020 r. rozpoczynają się wyjazdy grupy dzieci na Krytą Pływalnię w Myślenicach, zgłoszonych do programu „Umiem pływać – nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice”.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora nauki pływania w godzinach: 13.00 – 14.30.

Wyjazd spod Szkoły o godz. 12.30, powrót około godz. 15.30.
Opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu i w szatni sprawować będzie mgr Maria Filuciak.

Prosimy o zapewnienie dzieciom niezbędnych akcesoriów: plastikowe klapki, duży ręcznik kąpielowy, obowiązkowo czepek, chłopcy – kąpielówki, dziewczęta – jednoczęściowy strój kąpielowy (jest wygodniejszy do nauki pływania).

Harmonogram wyjazdów: 11.03, 18.03, 01.04, 15.04, 22.04, 29.04, 13.05, 20.05, 27.05, 10.06.

Program realizowany jest przez Gminę Myślenice w ramach zadania nr 2 “Sport dla wszystkich” działania “Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Obraz może zawierać: tekst „Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać"”

PROGRAM REKOLEKCJI

Poniedziałek – 9 marca 2020 r.

10.00 – Nauka dla dzieci klas I – IV
12.00 – Nauka dla dzieci klas V – VIII

Wtorek – 10 marca 2020 r.

10.00 – Nauka dla dzieci klas I – IV
12.00 – Nauka dla dzieci klas V – VIII

Środa – 11 marca 2020 r.

9.15 – Spowiedź dla dzieci klas IV – VIII
10.00 – Msza święta z nauką dla dzieci klas I – VIII

Brak dostępnego opisu zdjęcia.