ZMIANA DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dokonano zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 z 21 kwietnia, 22 kwietnia i 23 kwietnia 2020 r. na 16 czerwca, 17 czerwca i 18 czerwca 2020 r.

Dzień 12 czerwca 2020 r. pozostaje dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych według wcześniejszych ustaleń.

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Na podstawie informacji zebranych przez wychowawców, dotyczących liczby uczniów deklarujących udział w konsultacjach, ustalono harmonogram konsultacji:

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Dzień tygodnia

Godz.

Nauczyciel prowadzący

Sala

IV

Język polski

poniedziałek

10.30-11.30

mgr Agata Kluska

7

IV

Matematyka

wtorek

10.00-11.00

mgr Dariusz Róg

komp.

IV

Informatyka

wtorek

11.00-12.00

mgr Dariusz Róg

komp.

IV

Język angielski

piątek

8.30-9.30

mgr Katarzyna Burtan

7

V

Język polski

poniedziałek

12.00-13.00

mgr Agata Kluska

7

V

Język polski (ind.)

poniedziałek

12.00-13.00

mgr Bogusław Żyła

komp.

VI

Matematyka

środa

10.30-11.30

mgr Alina Górka

7

VIII

Język polski

poniedziałek

9.00-10.00

mgr Agata Kluska

7

VIII

Matematyka

środa

12.00-13.00

mgr Alina Górka

7

VIII

Język angielski

piątek

10.00-11.00

mgr Katarzyna Burtan

7

Uwaga: Ze względów organizacyjnych wszelkie zmiany w zakresie rezygnacji lub chęci uczestnictwa w konsultacjach należy zgłaszać wychowawcom klas odpowiednio wcześniej.

Dyżur biblioteki szkolnej:

wtorek godz. 8.00 – 14.00

czwartek godz. 8.00 – 14.00

W bibliotece szkolnej w tym samym czasie może przebywać maksymalnie 13 osób z zachowaniem dystansu społecznego.

DZIEŃ MATKI

Z okazji Dnia Matki składamy wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha oraz spełnienia najskrytszych marzeń, a także wyrazy uznania i podziękowania za macierzyński trud.
Życzymy również, abyście zawsze były doceniane, a miłość, którą obdarzacie bliskich wracała do Was ze wzmożoną siłą.

PRZEDŁUŻENIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ, ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zarządzenie Nr 36 Dyrektora ZPO Osieczany w sprawie przedłużenia kształcenia na odległość, organizacji konsultacji dla uczniów oraz korzystania z biblioteki szkolnej

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące konsultacji dla uczniów SP Osieczany w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury i zasady bezpieczeństwa oraz warunki dotyczące korzystania z biblioteki SP Osieczany w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII:

Zajęcia edukacyjne

Dzień tygodnia

Godz.

Nauczyciel prowadzący

Język polski

poniedziałek

9.00 – 10.00

mgr Agata Kluska

Matematyka

środa

12.00 – 13.00

mgr Alina Górka

Język angielski

piątek

10.00 – 11.00

mgr Katarzyna Burtan

Dyżur biblioteki szkolnej:

wtorek godz. 8.00 – 14.00

czwartek godz. 8.00 – 14.00

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Zarządzenie nr 35 Dyrektora ZPO Osieczany w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w SP Osieczany w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dzień tygodnia

Godz.

Nauczyciel prowadzący

poniedziałek

8.00 – 11.30

mgr Bogusław Żyła

wtorek

8.00 – 11.30

mgr Jolanta Gorczyca

środa

8.00 – 11.30

mgr Bogusław Żyła

czwartek

8.00 – 11.30

mgr Jolanta Gorczyca

piątek

8.00 – 11.30

mgr Bogusław Żyła

Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze pomagają uczniom w realizacji działalności dydaktycznej prowadzonej przez nauczycieli uczących w klasach I – III z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

Od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Jednocześnie utrzymane zostaje nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona m.in. od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły (minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę), w grupie może przebywać maksymalnie 7 uczniów.

W celu określenia sposobu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych niezbędna jest informacja o liczbie uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach.

Rodzice, którzy zdecydują o udziale dzieci w zajęciach zobowiązani są do:

1. zapoznania się z procedurami i zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz bezwzględnego ich przestrzegania;

2. złożenia deklaracji o woli uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Osieczanach w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2020 r. godz. 10.00.

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Osieczanach

Deklaracja do pobrania:

Deklaracja o woli uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych

Wypełnioną, podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów i zeskanowaną deklarację należy przesłać na adres e-mail:

zpo-osieczany@wp.pl

lub dostarczyć do sekretariatu z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa.

III MIEJSCE MAGDALENY WĘGRECKIEJ W KONKURSIE LITERACKIM

Uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Osieczanach – Magdalena Węgrecka – zajęła III miejsce w XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Jan Paweł II – Mój autorytet, w kategorii – praca literacka – Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć – opowiadanie z elementami opisu, klasy VII – VIII.

Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową im.Heleny Marusarzówny w Zębie, do której mimo panujących warunków epidemicznych dotarło bardzo dużo prac.

Gratulujemy!

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Informujemy, że od 18 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, za zgodą rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodziców uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach prosimy o dostarczenie ww. zgody do sekretariatu z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa oraz zapoznanie się z procedurami i zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi organizacji zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zeskanowaną i podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodę można przesłać również na adres e-mail:

zpo-osieczany@wp.pl

Zarządzenie Nr 34 Dyrektora ZPO Osieczany w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna do pobrania:

Zgoda na udział dziecka w zajęciach rewalidacyjnych w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2