WYKAZ DYŻURU WAKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH SAMORZĄDOWYCH W GMINIE MYŚLENICE

Wykaz dyżuru wakacyjnego w przedszkolach samorządowych w Gminie Myślenice w roku szkolnym 2019/2020:

Dyżur wakacyjny przedszkoli

Zgodnie z paragrafem 2 pkt 4 Regulaminu organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice, grupa przedszkolna nie może liczyć mniej niż 10 i nie więcej niż 25 dzieci. Jeżeli na dyżur do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, zgłaszana jest większa liczba dzieci, tworzy się kolejną grupę. Każda placówka przedszkolna organizuje dyżur wakacyjny dla dzieci w ramach posiadanych miejsc.

INFORMACJA

Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice przedłużono termin zgłoszeń rodziców / prawnych opiekunów dzieci na dyżur wakacyjny przedszkola do 30 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA ZPO OSIECZANY Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Rodzice, Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,

Kończący się rok szkolny 2019/2020 należy uznać za udany, o czym świadczą wysokie osiągnięcia edukacyjne wielu uczniów oraz wyniki w zawodach sportowych, konkursach artystycznych, przedmiotowych i tematycznych na poziomie gminnym, powiatowym, a także wojewódzkim.

Wszystkim uczniom, którzy pracowali na miarę swoich możliwości i otrzymali promocję do klasy programowo wyższej gratuluję, a tym, którzy odbiorą świadectwa z wyróżnieniem składam również wyrazy uznania za wysiłek włożony w uzyskanie wysokich ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Ósmoklasistom, którzy kończą szkołę podstawową życzę powodzenia i wielu sukcesów na kolejnych etapach kształcenia oraz w życiu prywatnym, a w przyszłości także zawodowym. Mam nadzieję, że czas spędzony w szkole dostarczył Wam wielu pozytywnych wrażeń i doświadczeń, do których chętnie będziecie wracać pamięcią.

W niełatwym okresie obowiązywania nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uczniowie wykazali się dojrzałością, biorąc w dużej mierze odpowiedzialność za swoją edukację, a rodzice skutecznie wspomagali ich naukę w warunkach domowych, często kosztem pracy i innych obowiązków. Dzięki poświęceniu i kreatywności nauczycieli, uczniowie na bieżąco mogli realizować podstawę programową, nabywając wiedzę i umiejętności, pomimo wielu ograniczeń.

W związku z powyższym, pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za trud i zaangażowanie włożone w realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w szczególnym pod względem organizacji kształcenia roku szkolnym 2019/2020.

Dziękuję również przedstawicielom Rady Rodziców oraz wszystkim osobom, które angażowały się w pomoc i działalność na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach.

Życzę udanego, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.

Z poważaniem

Łukasz Drewienkiewicz

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW

W dniu 26 czerwca 2020 r. uczniowie otrzymają świadectwa za rok szkolny 2019/2020.

Ze względu na sytuację epidemiczną, odbiór świadectw odbędzie się indywidualnie według harmonogramu:

Klasa

Godz.

Wychowawca

Nr sali

I

8.00 – 9.00

Maria Filuciak

1

II

9.00 – 9.45

Małgorzata Bajor

2

III

9.45 – 10.45

Maria Filuciak (zastępstwo)

3

IV

10.45 – 11.15

Agata Kluska

4

VIII

10.45 – 11.15

Bogusław Żyła

komp.

11.15 – 12.00 PRZERWA – DEZYNFEKCJA BUDYNKU

V

12.00 – 13.00

Izabela Bochenek

7

VI

13.00 – 14.00

Dariusz Róg

5

VII

14.00 – 15.00

Marzena Leszczyńska

6

Biorąc pod uwagę zasady higieny i bezpieczeństwa, prosimy o stosowanie się do poniższych zaleceń:

– uczniowie po wejściu do budynku szkoły zobowiązani są zdezynfekować ręce;

– jeżeli uczniom będą towarzyszyć rodzice / opiekunowie, zobowiązani są oni zdezynfekować ręce po wejściu do budynku szkoły oraz stosować osłonę ust i nosa;

– uczniowie oraz rodzice / opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych osób na terenie szkoły wynoszący min. 2 m;

– uczniowie wchodzą do wyznaczonych sal pojedynczo (jeżeli uczniowi towarzyszy rodzic / opiekun, może on wejść do sali, zachowując dystans społeczny w odniesieniu do innych osób);

– uczniowie powinni mieć ze sobą własny długopis celem potwierdzenia odbioru świadectwa;

– wychowawca umieszcza świadectwo ucznia, ewentualnie dyplom / nagrodę na wyznaczonym stoliku, z którego odbiera je uczeń;

– stolik, z którego uczniowie odbierają świadectwa / dyplomy i nagrody należy regularnie dezynfekować;

– wychowawcy podczas odbioru świadectw przez uczniów zobowiązani są do stosowania osłony ust i nosa oraz rękawiczek ochronnych;

– wychowawcy ustalają z uczniami / rodzicami szczegółową porę odbioru świadectw w wyznaczonych przedziałach czasowych, aby uniknąć kumulacji osób w budynku szkoły;

– w przypadku braku możliwości odbioru świadectwa przez ucznia w wyznaczonym czasie, wychowawca ustala z uczniem / rodzicem termin odbioru świadectwa indywidualnie.

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Uczennice klasy VII Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach: Anna Nieckarz i Natalia Piskorz otrzymały dyplomy za udział w etapie szkolnym Gminnego Konkursu Języka Angielskiego oraz zakwalifikowanie się do etapu gminnego.

Uczestniczki do konkursu przygotowywała mgr Katarzyna Burtan.

Gratulujemy!

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

W dniu 8 czerwca 2020 r. Gmina Myślenice przekazała 3 laptopy dla Szkoły Podstawowej w Osieczanach, które zostaną udostępnione uczniom z rodzin wielodzietnych (3+), mających trudności z realizacją zdalnego nauczania ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego.

Urządzenia zostały zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: ZDALNA SZKOŁA+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Zdalna Szkoła Klauzula obowiązku informacyjnego RODO

NADIA PORADZISZ I KLAUDIA CYGAN FINALISTKAMI MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO

Uczennice Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach: Nadia Poradzisz z klasy V i Klaudia Cygan z klasy VI odniosły ogromy sukces, otrzymując tytuł finalisty Biblijnego Konkursu Tematycznego “Z Dobrą Nowiną przez życie” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Konkurs organizowany był przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Serdecznie gratulujemy!