LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I

W ZPO – SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW WARSZAWY

W OSIECZANACH

ROK SZKOLNY 2021/22

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „CHCĘ BYĆ ZDROWY I BEZPIECZNY”

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO
„CHCĘ BYĆ ZDROWY I BEZPIECZNY”
Przedszkole Samorządowe ZPO w Drogini zaprasza przedszkolaków
do udziału w gminnym konkursie plastycznym
pt. „Chcę być zdrowy i bezpieczny”.
REGULAMIN KONKURSU „CHCĘ BYĆ ZDROWY I BEZPIECZNY”
§1
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe ZPO w Drogini.
2. Temat konkursu: „Chcę być zdrowy i bezpieczny”
§2
Cele konkursu:
 Kształtowanie postaw pozwalających dzieciom na budowanie poczucia własnego
bezpieczeństwa
 Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych
form plastycznych
 Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych
 Rozbudzanie postawy twórczej
 Promowanie młodych talentów
§3
Zasady konkursu:
1. Praca plastyczna w formie A4 –płaska, wykonana dowolną techniką
2. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy
Myślenice
3. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne
4. Każde przedszkole może zgłosić do konkursu 4 prace plastyczne- po jednej z każdej
grupy wiekowej.
5. Każda praca na odwrocie powinna mieć załączoną metryczkę (załącznik nr 1)
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych dzieci i nauczycieli w zakresie realizacji konkursu (załącznik nr 2)
7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
nich na rzecz organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac na
wystawie. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.
Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.
§4
Kryteria oceny:
 Zgodność z tematem
 Oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość
 Samodzielność
 Estetyka i staranność wykonania pracy
§5
1. Komisję konkursową powołuje organizator i decyzja jury jest niepodważalna
2. Uczestnicy konkursu będą oceniani w 4 kategoriach wiekowych: 3-latki, 4-latki, 5-
latki, 6-latki. W każdej grupie wiekowej przyznawane będą po trzy miejsca oraz
wyróżnienia.
§6
1. Termin składania prac upływa z dniem 23.04.2021r.Prace konkursowe można składać
w budynku Przedszkola w specjalnym przygotowanym na to pudełku lub wysłać na
adres ( praca do placówki nie może dotrzeć później niż termin składania prac):
ZPO Przedszkole Samorządowe w Drogini
Droginia 20, 32-400 Myślenice.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 29.04.2021r.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola
https://przedszkoledroginia.edupage.org/
4. Odebranie nagród i dyplomów od 30.04.2021r.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSY PLASTYCZNEGO

Karta Zgłoszenia i oświadczenie

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  ORTOGRAFICZNO- PLASTYCZNEGO „W KRÓLESTWIE ZASAD ORTOGRAFICZNYCH”

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

 ORTOGRAFICZNO- PLASTYCZNEGO

„W KRÓLESTWIE ZASAD ORTOGRAFICZNYCH”

 

ORGANIZATORZY KONKURSU:

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce

Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka

 

 1. ADRESACI KONKURSU ORAZ TEMAT KONKURSU

 

 1. Adresatami konkursu są uczniowie klas III- IV szkoły podstawowej z gminy Myślenice.
 2. Tematem konkursu jest wykonanie plakatu promującego dowolną zasadę ortograficzną lub namawiającego do nauki ortografii.

 

 1. CELE KONKURSU

 

 1. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych.
 2. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
 3. Kształtowanie czujności ortograficznej.
 4. Integrowanie środowiska nauczycielskiego wokół działań na rzecz edukacji.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać plakat promujący dowolną zasadę ortograficzną lub namawiający do nauki ortografii.

Plakat :

 1. Prace plastyczne należy wykonać w formacie A2; czcionka- minimum 36,

w przypadku napisów odręcznych duże, czytelne litery; technika dowolna.

 1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę.
 2. Maksymalna ilość prac ze szkoły –
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie pocztą pracy konkursowej w terminie do 23 kwietnia 2021 r. ( decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce,

Bęczarka 14, 32- 444 Głogoczów  

lub złożenie jej osobiście w sekretariacie szkoły oraz wyrażenie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na udział w konkursie. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Wyrażenie zgody, o której mowa, jest równoznaczne z akceptacją wyższych postanowień regulaminu konkursu.

 1. Do każdej pracy winna być dołączona karta informacyjna zawierającą następujące dane:
 • imię i nazwisko autora,
 • klasa,
 • nazwa szkoły, telefon kontaktowy,
 • imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w wyniku transportu pocztowego. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt własny uczestnika.
 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi i niebiorącymi udziału w innych konkursach.
 3. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna – nie będą brane pod uwagę.

 

 1. OCENA PRAC

 

 1. Oceny prac konkursowych dokonuje komisja powołana przez Organizatora.
 2. Ocena prac nie podlega zmianie.
 3. Złożone w ramach konkursu prace będą oceniane zgodnie z następującymi  kryteriami:
 • zgodność pracy z warunkami uczestnictwa,
 • przejrzystość i czytelność kompozycji,
 • pomysłowość i inwencja twórcza,
 • różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania kompozycji ,
 • estetyka wykonanej pracy.

 

 1. NAGRODY

 

 1. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy, które należy odebrać w szkole.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

Marta Światłoń – Dąbrowa

Magdalena Maj

Ilona Ochojna

 

Dane Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce

Tel. 12/373 63 90

Adres e-mail: szkolabeczarka@interia.pl

 

DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

Zamnknięcie przedszkola.

OGŁOSZENIE

Przedszkole samorządowe w Osieczanach

Na podstawie konferencji prasowej Premiera oraz Ministra Zdrowia, ogłoszono zamknięcie przedszkoli i żłobków od 27 marca br. do 9 kwietnia br.

W związku z tym od soboty tj 27 marca br. opieka dla dzieci medyków i służb porządkowych będzie zapewniona w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Myślenicach, ul. Ogrodowa 7,tel. 12 272 05 16

oraz w Żłobku Samorządowym w Myślenicach ul. 1000-lecia 18a, tel. 12 272 01 71.

Rodzice proszeni są o zgłaszanie dzieci do dyrektora w/w przedszkola i żłobka.

 

 

 

Program umię pływać

Na okres wdrożenia zdlanego naucznania w kalsach I-III program umiem pływać został zaiweszony.

O terminie wznowienia zajęć zostanie ogłoszony komuniakt na stronie internetowej szkoły. 

Zdalne naucznanie.

Od 22 marca do 11 kwietnia 2021r, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. Wnioski w formie pisemnej prosimy składać w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie informujemy, że terminy konsultacji dla klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych, pozostają bez zmian.

 

 

Program „UMIEM PŁYWAĆ ”

Informujemy, że  w dniu 10 marca 2021r. rozpoczynają się wyjazdy grupy dzieci z klas I – III  na Krytą  Pływalnię w Myślenicach w ramach programu „Umiem pływać”.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora nauki pływania

w godzinach 13.30 – 15.00.

Wyjazd spod Szkoły o godz. 13.00, powrót ok.15.45.

Opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu i w szatni sprawować będzie

mgr Maria Filuciak.

Prosimy o zapewnienie dzieciom niezbędnych akcesoriów:

– plastikowe klapki, duży ręcznik kąpielowy, obowiązkowo czepek,

  chłopcy – kąpielówki, dziewczynki – jednoczęściowy strój kąpielowy

  (jest wygodniejszy do nauki pływania)

 

Harmonogram wyjazdów:

Marzec : 10, 17, 24, 31

Kwiecień: 14, 21, 28

Maj : 12, 19, 26

„Jeżdżę z głową”

Od 15 marca 2021 roku dziesięcioro uczniów naszej szkoły uczestniczyło w zajęciach narciarskich w ramach programu „jeżdżę z głową”.  Technikę jazdy na nartach zjazdowych uczył pan instruktor. Odbyło się siedem wyjazdów busem na stok przy lodowisku oraz jeden wyjazd na górę Chełm.

Organizator i opiekun programu w naszej szkole: mgr Izabela Bochenek.

mde
sdr
dav
dav