INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

Od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Jednocześnie utrzymane zostaje nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona m.in. od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły (minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę), w grupie może przebywać maksymalnie 7 uczniów.

W celu określenia sposobu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych niezbędna jest informacja o liczbie uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach.

Rodzice, którzy zdecydują o udziale dzieci w zajęciach zobowiązani są do:

1. zapoznania się z procedurami i zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz bezwzględnego ich przestrzegania;

2. złożenia deklaracji o woli uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Osieczanach w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2020 r. godz. 10.00.

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Osieczanach

Deklaracja do pobrania:

Deklaracja o woli uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych

Wypełnioną, podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów i zeskanowaną deklarację należy przesłać na adres e-mail:

zpo-osieczany@wp.pl

lub dostarczyć do sekretariatu z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa.