Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),  informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach, gmina Myślenice,
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: kdybel508@gmail.com , Tel:500512636
  3. Monitoringiem wizyjnym w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach objęto : korytarze wewnątrz budynku oraz teren zewnętrzny . Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zespole Placówek Oświatowych  w Osieczanach, objętym przedmiotowym monitoringiem.
  5. Przetwarzanie danych osobowych zapisanych w systemie monitoringu jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust.1 lit. c RODO  w związku z: ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,  art.222 Kodeksu Pracy oraz art. 111 i art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018.0.996).
  6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni, a następnie automatycznie kasowane lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
  7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

9. Administrator nie przewiduje profilowania Państwa danych osobowych.