ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY I ŚLUBOWANIE KLASY I

W dniu 25 września  2020 r. w Szkole Podstawowej w Osieczanach obchodzono Święto Patrona – Obrońców Warszawy, przypadające na rocznicę kapitulacji stolicy w trakcie II wojny światowej, która miała miejsce 27 września 1939 roku.

Podczas obchodów Święta Patrona, tradycyjnie pierwszoklasiści, którzy rozpoczęli naukę w szkole złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów.

Dyrektor Łukasz Drewienkiewicz w swoim przemówieniu życzył im wielu sukcesów edukacyjnych, a także pasji i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności. Podkreślił również, że szkoła poza funkcją edukacyjną, pełni ważną rolę w kształtowaniu u kolejnych pokoleń wartości i norm społecznych.

Rodzicom uczniów życzył, aby zawsze mieli dzięki nim powody do dumy, nie tylko ze względu na osiągnięcia szkolne, ale także postawę, którą prezentują.

Z okazji uroczystości dzieci pod opieką wychowawcy – Pani Beaty Leśniak przygotowały wspaniały występ artystyczny, którym potwierdziły, że w pełni zasługują na to, by złożyć ślubowanie i oficjalnie dołączyć do społeczności szkolnej.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

25 września 2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Klasa

Godz.

Program

Uwagi

I

8.30 – 9.40

Występ artystyczny Na sali gimnastycznej z udziałem rodziców/opiekunów z zachowaniem zasady: 1 rodzic/opiekun z dzieckiem
Ślubowanie
Pasowanie na ucznia

9.40 – 11.20

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze     

z wychowawcą

 

II

7.50 – 11.20

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze     

z wychowawcą

Legendy związane z Warszawą, konkurs pięknego czytania, prace plastyczne

III

7.50 – 11.20

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze     

z wychowawcą

Projekcja filmu edukacyjnego (lektura szkolna), prace plastyczne

IV – VIII

8.00 – 11.30

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze     

z nauczycielami według planu lekcji

Prace plastyczne o tematyce II wojny światowej, projekcja filmów edukacyjnych
 

11.50 – 16.00

Zajęcia świetlicowe  

PROCEDURY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Procedury i zasady bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujące w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach:

PROCEDURY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Podstawa prawna:

paragraf 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1239);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325)

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA RODZICÓW

Karta zapisu żywienie , czesne

Karta zapisu dziecka na świetlicę oraz informacja o przetwarzaniu danych osób upoważnionych do odbioru ze świetlicy

Zał. do karty zapisu (żywienie, czesne) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku zawarciem umowy na dożywianie

Deklaracja zgody na udział w Programie dla szkół

Wypełnione dokumenty należy przekazać wychowawcom klas na początku roku szkolnego.