Harmonogram rekrutacji

LP

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 02 marca do 13 marca 2020 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych spoza obwodu.

do 3 kwietnia 2020 r.

3

Potwierdzenie przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 10 kwietnia 2020 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5 czerwca 2020 r.

  Procedura odwoławcza

8 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

5

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

6

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.

7

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach