Harmonogram stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 14 stycznia 2022r.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 • Od 1 lutego 2022r. do 15 lutego 2022r. – złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.
 • Od 1 marca 2022r. godz. 9:00 do 18 marca 2022r. godz.12:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola samorządowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 • Od 1 marca 2022r. do 23 marca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola samorządowego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe.
 • 1 kwietnia 2022r. godz.12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 4 kwietnia 2022r. godz. 9:00 do 15 kwietnia 2022r. godz. 12:00 – potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 19 kwietnia 2022r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM 

 • Od 21 kwietnia 2022r. do 31 maja 2022r. – złożenie wniosku
  o przyjęcie do przedszkola samorządowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 • Od 16 maja 2022r. do 2 czerwca 2022r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola samorządowego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe.
 • 3 czerwca 2022r. godz.12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 6 czerwca 2022r. godz. 9:00 do 17 czerwca 2022r. godz. 12:00 – potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 20 czerwca 2022r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.