Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach z siedzibą w Osieczany 100, 32-400 Myślenice. .Z Administratorem można skontaktować się listownie lub e-mailowo: zpo-osieczany@wp.pl oraz telefonicznie: tel: 12 272 08 79 .

 

  1. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach jest pan Krzysztof Dybeł , z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel: 500512636 lub adresem e-mail: kdybel508@gmail.com.pl

 

  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu świadczeń socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

  1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania

 

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.

 

  1. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

  1. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych

 

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS.