Inspektor Ochrony Danych Osobowych w  ZPO Osieczany

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Krzysztofa Dybła, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)adres poczty elektronicznej: kdybel508@gmail.com, Tel: 500512636

2)pisemnie na adres siedziby Administratora