NABÓR NA DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLA

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Obrońców Warszawy w Osieczanach informuje, iż w roku szkolnym 2019/20 Przedszkole Samorządowe w Osieczanach pełni dyżur wakacyjny w okresie od 3 do 31 sierpnia 2020 r. Przedszkole dysponuje liczbą 25 miejsc dla dzieci.

W przypadku, gdy w dalszym ciągu będzie obowiązywał limit w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 narzucony przez Głównego Inspektora Sanitarnego, liczba miejsc będzie wynosiła 11.

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko dzieci, których oboje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu (np. wypoczynkowego jak również macierzyńskiego, wychowawczego itp.) Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Opłata wnoszona jest z góry do 5 sierpnia 2020 r. według czasu zadeklarowanego przez rodzica/prawnego opiekuna, w sekretariacie przedszkola lub szkoły, po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonej opłaty. Niedokonanie terminowej wpłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym skutkuje skreśleniem dziecka z dyżuru wakacyjnego.

Podstawą przyjęcia dziecka na dyżur jest złożenie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikiem.

Wniosek i oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres e-mail: zpo-osieczany@wp.pl do 10.06.2020 r.

Regulamin organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice znajduje się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 247/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 24 września 2019 r., który dostępny jest na poniższej stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/umigmyslenice,a,1679815,zarzadzenie-nr-247-2019-burmistrza-miasta-i-gminy-myslenice-z-dnia-24-wrzesnia-2019-roku-w-sprawie-r.html

Wykaz  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice pełniących dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się poniżej:

Dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w przerwie wakacyjnej roku_szkolnego 2019-20

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wraz z załącznikiem:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA DYŻUR WAKACYJNY