ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. nauczanie w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1) podstawowym narzędziem służącym do prowadzenia zdalnego nauczania będzie dziennik elektroniczny Librus. Nauczyciele będą mogli wykorzystywać również inne formy komunikacji na odległość, uzgodnione z uczniami i rodzicami;

2) aby uwzględnić równomierne obciążenie uczniów w danym dniu i zróżnicowanie zajęć, nauczyciele będą przesyłać treści nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji;

3) sposób monitorowania postępów uczniów w nauce oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności zostanie określony przez nauczycieli i podany do informacji uczniów i rodziców, a uzyskiwane przez uczniów oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego Librus;

4) nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia;

5) uczniowie i rodzice mają zapewnioną możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez dziennik elektroniczny Librus w czasie jego pracy, wynikającym z dotychczasowego planu lekcji lub w innej formie komunikacji na odległość i terminach, które zostały uzgodnione z nauczycielem.

Prosimy rodziców o:

– zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do nauki w domu poprzez zorganizowanie odpowiednio doświetlonego miejsca przy biurku;

– właściwe rozplanowanie czasu do nauki i odpoczynku z uwzględnieniem higieny pracy umysłowej uczniów;

– wspieranie i motywowanie uczniów do systematycznego uczenia się w warunkach domowych;

– umożliwienie uczniom korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych (komputer z dostępem do Internetu, telewizor, telefon) i ewentualne podzielenie czasu korzystania z nich pomiędzy dziećmi w domu.

Mając na uwadze zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, publikujemy poradnik dla rodziców „Nowoczesne technologie a nasze dzieci”:

Nowoczesne technologie a nasze dzieci

źródło: www.kbpn.gov.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)