Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną

 

 

 

…………………………….

miejscowość, data

……………………….…………………………

imię i nazwisko

…………………………………………………

adres zamieszkania

 

 

Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam [1] się z treścią klauzuli informacyjnej w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Mam pełną świadomość podstaw prawnych przetwarzania moich danych osobowych oraz tego w jakim celu będą przetwarzane i jak długo będą przechowywane.

 

…………………………………………..

                                            podpis osoby składającej oświadczenie

[1] niepotrzebne skreślić.

 

PLIK PDF DO POBRANIA – LINK PONIŻEJ:

Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną