POSTĘPOWANIE REKRUTACYNE DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  W OSIECZANACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

POSTĘPOWANIE REKRUTACYNE DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  W OSIECZANACH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zgodnie z art. 131 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:

 1. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka  do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące  kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość:

 

Lp. KRYTERIUM USTAWOWE
 1.  
Wielodzietność rodziny kandydata
 1.  
Niepełnosprawność kandydata
 1.  
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 1.  
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 1.  
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 1.  
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 1.  
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
oraz zgodnie z Uchwałą nr 276/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach
 z dnia 25 stycznia 2021 r.

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą pod uwagę następujące kryteria oraz odpowiadająca liczba punktów:

 

Lp. KRYTERIUM SAMORZĄDOWE  

WARTOŚĆ KRYTERIUM W  PUNKTACH

 

 

DOWODY POTWIERDZAJĄCE

 1.  
Przedszkole pierwszego wyboru 100 Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych
 1.  
Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 30 Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych
 1.  
Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 15 Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych
 1.  
Dwóch rodziców pracujących albo uczących się w systemie stacjonarnym 20 Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę, elektroniczny wydruk lub odpis z  właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 1.  
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie:

 • do 7 godzin
 • powyżej 7 godzin dziennie

 

 

 

12
20

 

 

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

 1.  
Zamieszkanie w odległości do 2 km od wybranego przedszkola 10 Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych