PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2

Przedszkole wznowi zajęcia edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze dla dzieci z dniem 11 maja 2020 r. (poniedziałek), po uzyskaniu pozytywnej opinii z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach.

Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do Przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z procedurami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu Samorządowym w Osieczanach w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:

Procedury i zasady bezpieczeństwa w okresie stanu epidemii

Deklarację o woli uczęszczania dziecka do Przedszkola Samorządowego w Osieczanach w okresie stanu epidemii należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2020 r. godz. 14.00.

Deklaracja do pobrania:

Deklaracja o woli uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie stanu epidemii

Skan wydrukowanej, wypełnionej i podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji należy przesłać na adres e-mail:

zpo-osieczany@wp.pl

Deklarację można również wypełnić w wyznaczonym miejscu na parterze w budynku ZPO Osieczany z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa i wrzucić do opisanej skrzynki.