Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki (wypożyczalni i kącika czytelniczego) mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów oraz pracownicy administracyjni szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.
 2. Uczniowie wchodząc do biblioteki powinni pozostawić tornistry i plecaki przed salą biblioteczną.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych
 4. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko, jednorazowo do trzech woluminów na okres jednego miesiąca.
 5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek na dłuższy okres.
 6. Czytelnik może prosić o przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonej książki. Warunkiem uzyskania prolongaty jest brak zamówienia na daną pozycję.
 7. W przypadku zapotrzebowania na daną pozycję nauczyciel bibliotekarz ma prawo wystąpić o jej oddanie przed upływem terminu zwrotu.
 8. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w kąciku czytelniczym, ewentualnie wypożyczyć na lekcję.
 9. Przeczytane książki powinny być jak najszybciej zwrócone, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 10. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan a zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 11. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę bądź inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję.
 12. Wszystkie wypożyczone książki i materiały biblioteczne (w tym także podręczniki szkolne) muszą być zwrócone do biblioteki co najmniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 13. W przypadku zmiany szkoły lub miejsca pracy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 14. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i do jego przestrzegania.