REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  ORTOGRAFICZNO- PLASTYCZNEGO „W KRÓLESTWIE ZASAD ORTOGRAFICZNYCH”

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

 ORTOGRAFICZNO- PLASTYCZNEGO

„W KRÓLESTWIE ZASAD ORTOGRAFICZNYCH”

 

ORGANIZATORZY KONKURSU:

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce

Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka

 

 1. ADRESACI KONKURSU ORAZ TEMAT KONKURSU

 

 1. Adresatami konkursu są uczniowie klas III- IV szkoły podstawowej z gminy Myślenice.
 2. Tematem konkursu jest wykonanie plakatu promującego dowolną zasadę ortograficzną lub namawiającego do nauki ortografii.

 

 1. CELE KONKURSU

 

 1. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych.
 2. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
 3. Kształtowanie czujności ortograficznej.
 4. Integrowanie środowiska nauczycielskiego wokół działań na rzecz edukacji.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać plakat promujący dowolną zasadę ortograficzną lub namawiający do nauki ortografii.

Plakat :

 1. Prace plastyczne należy wykonać w formacie A2; czcionka- minimum 36,

w przypadku napisów odręcznych duże, czytelne litery; technika dowolna.

 1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę.
 2. Maksymalna ilość prac ze szkoły –
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie pocztą pracy konkursowej w terminie do 23 kwietnia 2021 r. ( decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce,

Bęczarka 14, 32- 444 Głogoczów  

lub złożenie jej osobiście w sekretariacie szkoły oraz wyrażenie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na udział w konkursie. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Wyrażenie zgody, o której mowa, jest równoznaczne z akceptacją wyższych postanowień regulaminu konkursu.

 1. Do każdej pracy winna być dołączona karta informacyjna zawierającą następujące dane:
 • imię i nazwisko autora,
 • klasa,
 • nazwa szkoły, telefon kontaktowy,
 • imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w wyniku transportu pocztowego. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt własny uczestnika.
 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi i niebiorącymi udziału w innych konkursach.
 3. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna – nie będą brane pod uwagę.

 

 1. OCENA PRAC

 

 1. Oceny prac konkursowych dokonuje komisja powołana przez Organizatora.
 2. Ocena prac nie podlega zmianie.
 3. Złożone w ramach konkursu prace będą oceniane zgodnie z następującymi  kryteriami:
 • zgodność pracy z warunkami uczestnictwa,
 • przejrzystość i czytelność kompozycji,
 • pomysłowość i inwencja twórcza,
 • różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania kompozycji ,
 • estetyka wykonanej pracy.

 

 1. NAGRODY

 

 1. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy, które należy odebrać w szkole.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

Marta Światłoń – Dąbrowa

Magdalena Maj

Ilona Ochojna

 

Dane Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce

Tel. 12/373 63 90

Adres e-mail: szkolabeczarka@interia.pl

 

DANYCH OSOBOWYCH