REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „CHCĘ BYĆ ZDROWY I BEZPIECZNY”

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO
„CHCĘ BYĆ ZDROWY I BEZPIECZNY”
Przedszkole Samorządowe ZPO w Drogini zaprasza przedszkolaków
do udziału w gminnym konkursie plastycznym
pt. „Chcę być zdrowy i bezpieczny”.
REGULAMIN KONKURSU „CHCĘ BYĆ ZDROWY I BEZPIECZNY”
§1
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe ZPO w Drogini.
2. Temat konkursu: „Chcę być zdrowy i bezpieczny”
§2
Cele konkursu:
 Kształtowanie postaw pozwalających dzieciom na budowanie poczucia własnego
bezpieczeństwa
 Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych
form plastycznych
 Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych
 Rozbudzanie postawy twórczej
 Promowanie młodych talentów
§3
Zasady konkursu:
1. Praca plastyczna w formie A4 –płaska, wykonana dowolną techniką
2. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy
Myślenice
3. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne
4. Każde przedszkole może zgłosić do konkursu 4 prace plastyczne- po jednej z każdej
grupy wiekowej.
5. Każda praca na odwrocie powinna mieć załączoną metryczkę (załącznik nr 1)
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych dzieci i nauczycieli w zakresie realizacji konkursu (załącznik nr 2)
7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
nich na rzecz organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac na
wystawie. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.
Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.
§4
Kryteria oceny:
 Zgodność z tematem
 Oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość
 Samodzielność
 Estetyka i staranność wykonania pracy
§5
1. Komisję konkursową powołuje organizator i decyzja jury jest niepodważalna
2. Uczestnicy konkursu będą oceniani w 4 kategoriach wiekowych: 3-latki, 4-latki, 5-
latki, 6-latki. W każdej grupie wiekowej przyznawane będą po trzy miejsca oraz
wyróżnienia.
§6
1. Termin składania prac upływa z dniem 23.04.2021r.Prace konkursowe można składać
w budynku Przedszkola w specjalnym przygotowanym na to pudełku lub wysłać na
adres ( praca do placówki nie może dotrzeć później niż termin składania prac):
ZPO Przedszkole Samorządowe w Drogini
Droginia 20, 32-400 Myślenice.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 29.04.2021r.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola
https://przedszkoledroginia.edupage.org/
4. Odebranie nagród i dyplomów od 30.04.2021r.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSY PLASTYCZNEGO

Karta Zgłoszenia i oświadczenie