REKRUTACJA KLASA I

Informacja o naborze do klasy I Szkoły Podstawowej Obrońców Warszawy w Osieczanach roku szkolnym 2021/2022

 

Na podstawie Zarządzeniem nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice informuję, że obowiązkiem szkolnym  w roku szkolnym 2021/2022 objęte są:

– dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas I na rok szkolny 2021/2022:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 1 marca do 12 marca 2021 r.
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
do 31 marca 2021 r.
3 Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego  kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 9 kwietnia 2021 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 2 czerwca 2021 r.
Procedura odwoławcza  
5 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
6 W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.
7 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia dziecka
  2. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej.
  3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
  4. Oświadczenie dotyczące treści wniosku.
  5. Orzeczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie – Religia

Oświadczenie

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

RODO

Zgloszenie-do-SP-klasa-I