ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Informujemy, że od 18 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, za zgodą rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodziców uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach prosimy o dostarczenie ww. zgody do sekretariatu z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa oraz zapoznanie się z procedurami i zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi organizacji zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zeskanowaną i podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodę można przesłać również na adres e-mail:

zpo-osieczany@wp.pl

Zarządzenie Nr 34 Dyrektora ZPO Osieczany w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Osieczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna do pobrania:

Zgoda na udział dziecka w zajęciach rewalidacyjnych w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2