ZAPYTANIE CENOWE

Osieczany,29 listopad 2021 r

 

 

Znak sprawy:L.dz.ZPO-O-0700-10/21

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców warszawy w Osieczanach zaprasza do złożenia ofert na:

 • Przedmiot zamówienia:

 

 „Zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości” .

 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamówionego sprzętu i wyposażenia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni,

 

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie warunków technicznych zamówienia jest Pani/n Lilianna Mitana, tel. 122720879

 • Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 27 grudnia 2021.
 • Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

                      Cena                   – 100 %

   Sposób obliczania = (cena oferowana/najniższa cena z wszytkach ofert) x 100

 

 • Sposób przygotowania oferty:

 

 • Ofertę przygotowuje się na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 i 2. Ofertę wykonawca może podpisać podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany, profil zaufany, lub podpis osobisty). Oferta powinna być zapisana w standardzie .pdf.  <nazwa wykonawcy>.pdf z tym, że  wypełniony załącznik  nr 1 może być w formacie xls lub xlsx. Np. np. <nazwa wykonawcy>.xls  Oferta może być sporządzona jako szyfrowany plik.  W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest  bezpośrednio po upływie terminu składania ofert i  najpóźniej do godz. 14:00 (tego dnia)  przesyłać email z hasłem do otwarcia oferty.
 • Ceny podane w ofercie muszą być cenami łącznie z podatkiem VAT.
 • Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę
 • Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:zpo-osieczany@wp.pl w terminie do dnia 2.12.2021 r do godz. 8.00 

 

 

 

 

 • RODO
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Myślenice – Urząd Miasta i Gminy Myślenice ma swoją siedzibę pod adresem 32-400 Myślenice, Rynek 8/9,     Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Osieczanach; Osieczany 100, 32-400 Myślenice
 • administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@myslenice.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

oznaczenie sprawy: L.dz.ZPO-O-07000-10/21

Notatka

 Spisana w związku z udzieleniem zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 130 000 złotych.

 

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U.
z 2021r. poz. 1129) ustawy nie stosuje się

 

 

 1. Zamawiająca:

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości

 1. Wartości zamówienia:

szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę:

48780,49

zł (netto)

kwota przewidziana na realizację zamówienia:

60000,00

zł (brutto)

 

 1. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.11.2021 poprzez zaproszenie wykonawców i publikację na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/zpoiowwosieczanach,a,2023046,zapytanie-cenowe.html oraz stronie szkoły
 2.  
 3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 2.12.2021 r do godz.:8:00 wpłynęły następującą oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

1

Ubot Technologies Sp.Zo.o. Rybitwy22,30-722 Kraków

68850,79

2

Moje Bambino Sp. Z o.o. Sp. K., Łódź 93-428, ul. Graniczna 46

37303,20

 1. Wskazanie najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca  Moje Bambino Sp. Z o.o. Sp. K., Łódź 93-428, ul. Graniczna 46

                          

 1. Inne informacje:

Ostateczna kwota zamówienia wynosi 60000,00zł i  wynika ze zwiększenia ilości zmówionych produktów.

Wykonawcę wybrano w wyniku drugiego zapytania cenowego, ze względu na fakt, że w pierwszym nikt nie złożył oferty.

 

Sporządziła: Lilianna Mitana

 

 

Zatwierdził wybór wskazanej w pkt 6 oferty: Lilianna Mitana