Zgłoszenie dziecka do klasy I

Od 2 do 13 marca 2020 r. w sekretariacie Szkoły należy dokonać zgłoszenia dziecka do klasy I na rok szkolny 2020/2021.

Do klasy I przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. 

Do 3 kwietnia 2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poza obwodu.

Do 10 kwietnia 2020 r. rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5 czerwca 2020 r. podane zostaną do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza: od 8 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.