ZMIANA DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dokonano zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 z 21 kwietnia, 22 kwietnia i 23 kwietnia 2020 r. na 16 czerwca, 17 czerwca i 18 czerwca 2020 r.

Dzień 12 czerwca 2020 r. pozostaje dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych według wcześniejszych ustaleń.