Terminy rekrutacji do szkoły podstawowej

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach  informuje o terminach  rekrutacji do Szkoły Podstawowej  w Osieczanach .

 

 1. Zgłoszenia dziecka od 03.2018  do 31.03.2018
 2. Postępowanie rekrutacyjne w dniach od 1.042018 do 7.04.2018
 3. 04.2018 publikacja listy kandydatów do szkoły.
 4. Od 09.04.2018 do 04.2018 do godz. 14:00 rodzice przyjętych dzieci są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów i potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.
 5. ZPO Osieczany po 04.2018 publikuje listę kandydatów przyjętych  do szkoły.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji  proszę dzwonić do sekretariatu tel 12 272 08 79

Karty zgłoszeniowe do przedszkola i szkoły można odbierać w sekretariacie szkoły.

Zarządzenie w sprawie rekrutacji

Zarządzenie nr 08/17/18 

Dyrektora ZPO Osieczany

z dnia 15.02.2018 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/19 terminów dotyczących rekrutacji, kryteriów naboru oraz liczby punktów za kryteria naboru do Przedszkola Samorządowego w Osieczanach

Na podstawie  Zarządzenia  Nr OA.0050.63.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 27.03.2017  w związku z  art. 154 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2017 r. poz 59) Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osieczanach zarządza, co następuje:

 • 1
 1. Do publicznego przedszkola w Osieczanach  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze  Gminy Myślenice.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 4. Wniosek o przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

        

 • 2

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w pkt. 1 niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące  kryteria:

Lp. KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTU
1 Wielodzietność rodziny kandydata 100
2 Niepełnosprawność kandydata 100
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 100

 

 • 3

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą pod uwagę następujące kryteria:

Lp. KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTU
1 Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 30
2 Dwóch rodziców pracujących lub uczących się w systemie stacjonarnym 12
3 Wskazania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspierających rodzinę 8
4 Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 7
5 Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 3
 • 4

 

 HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DZIECI  DO PRZEDSZKOLA

 NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

 1. Od 19 lutego 2018 roku Rodzicom/Prawnym Opiekunom wydaje się deklaracje w sprawie kontynuowania wychowania przedszkolnego.
 2. Do 28 lutego 2018 roku Rodzice /Prawni Opiekunowie składają deklaracje w przedszkolu, po zebraniu których zostanie określona ilość miejsc na rok szkolny 2018/2019 w przedszkolu.
 3. Od 01 marca 2018 do 30 marca 2018 roku termin – złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w  postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Od 2 kwietnia 2018 do 13 kwietnia 2018 – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy.

 1. 16 kwietnia 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 2. 16 kwietnia 2018 do 20 kwietnia 2018 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 3. 23 kwiecień 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 4. Od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2018 – termin postępowania uzupełniającego.
 • 5

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym zarządzeniem normowane są obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do wiadomości – rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

Otrzymują:

1) Komisja Rekrutacyjna

2) a/a

Terminy rekrutacji do przedszkola

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach  informuje o terminach  rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Osieczanach .

 1. Do 28 lutego 2018 roku Rodzice składają deklaracje o kontynuacji nauki    w przedszkolu na rok szkolny 2018/19
 2. Od 01 marca 2018 do 30 marca 2018 roku termin – złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola.
 3. Od 2 kwietnia 2018 do 13 kwietnia 2018 – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola.
 4. 16 kwietnia 2018 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 5. 16 kwietnia 2018 do 20 kwietnia 2018 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 6. 23 kwiecień 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 7. Od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2018 – termin postępowania uzupełniającego.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji  proszę dzwonić do sekretariatu tel 12 272 08 79

Karty zgłoszeniowe do przedszkola i szkoły można odbierać w sekretariacie szkoły.

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej SP Osieczany na rok szkolny 2018/19

 

 

Lp.

Zadanie

Termin

1

Komunikat o rozpoczęciu rekrutacji wydany przez Dyrektora SP Osieczany

01.03.2018 r.

2

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej do Dyrektora szkoły według wzoru określonego przez szkołę.

01.03.2018 r. – 31.03.2018 r.

3

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora szkoły

03.04.2018 r. – 07.04.2018 r.

4

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

10.04.2018 r.

5

Rodzice zakwalifikowanych kandydatów zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów i potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.

10.04.2018 r – 14.04.2018 r

do godz. 14.00

6

Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

17.04.2018 r.

7

Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły (na wniosek rodzica kandydata)

17.04.2018 r. – 21.04.2018 r.

8

Postępowanie uzupełniające w razie miejsc wolnych

17.04.2018 r – 29.08.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria przyjmowania dzieci do klasy I

Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. 3 stycznia 2014 roku poz. 7)

Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016 roku

W sprawie : określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów,

którzy ubiegają
się
o przyjęcie do szkoły podstawowej innej ni
szkoła, w obwodzie której zamieszkują

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 1. Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia.

   

 2. Do dzieci, o których mowa w ust. 1, zaliczymy te dzieci, które rozpoczynają obowiązek szkolny z rocznym wyprzedzeniem.

   

 3. Do klasy pierwszej mogą być przejęte dzieci spoza obwodu szkoły na podstawie kryteriów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

   

 4. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu szkoły bierze się pod uwagę następujące kryteria:
  1. uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata;
  2. droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km
  3. dziecko mieszka na terenie gminy będącej siedzibą szkoły;
  4. bliższa droga dziecka do szkoły niż do szkoły w obwodzie której mieszka;
  5. dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w ZPO Osieczany;

 

 1. Kryteriom, o którym mowa w ust. 4 przypisuje się odpowiednio:
  1. 4 pkt;
  2. 4 pkt;
  3. 3 pkt;
  4. 5 pkt;
  5. 5 pkt;

    

 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły decyduje łączna liczba punktów za kryteria wymienione w ust. 4, które spełnia kandydat. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać kandydat wynosi 21 pkt.

   

 3. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.

   

 4. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

    

 5. Kryteria, o których mowa w ust. 8, mają jednakową wartość.

   

 6. Wymaganymi dokumentami kandydatów, o których mowa w ust. 3 są:
  1. wniosek rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony według wzoru określonego przez szkołę i zawierający:
   1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
   2. imiona i nazwiska rodziców kandydata,
   3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
   4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
   5. wskazanie kolejności wybranej publicznej szkoły
  2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

    

 7. Kandydaci, o których mowa w ust. 3, składają wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej do Dyrektora szkoły według wzoru określonego przez szkołę. Do wniosku dołącza się:
  1. dokumenty lub oświadczenia wymienione w ust. 10 pkt 2 – 5;
  2. inne według uznania.

    

 8. Dokumenty, o których mowa w ust. 11 składa się w sekretariacie szkoły od dnia 1 marca bieżącego roku szkolnego do 31 marca bieżącego roku szkolnego

   

 9. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły w dniach od 1 kwietnia bieżącego roku szkolnego do 7 kwietnia bieżącego roku szkolnego.

   

 10. Komisja rekrutacyjna po
  8 kwietnia bieżącego roku szkolnego publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

   

 11. Kandydaci zakwalifikowani w terminie od 8 kwietnia bieżącego roku szkolnego do 15 kwietnia do godz. 14:00 są obowiązani do złożenia wymaganych dokumentów i potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.

   

 12. Komisja po
  16 kwietnia bieżącego roku szkolnego
  publikuje listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

   

 13. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

   

 14. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 17, komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

   

 15. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowania uzupełniające.

   

 16. Postępowanie uzupełniające kończy się w dniu 29 sierpnia bieżącego roku szkolnego.

   

 17. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym także do klasy pierwszej, jeżeli wymaga to przeprowadzenia zmian organizacyjnych szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe wymaga zgody organu prowadzącego.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Karta punktacji kryteriów

 

Nazwisko

 

Imię

 

PESEL

                     

 

 

Lp

Kryterium

Liczba

punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

kryteriów

1.

Kandydat zamieszkały na terenie Gminy

Myślenice

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów

2.

Kandydat, którego starsze rodzeństwo uczęszcza

do tej szkoły

 

Zaświadczenie ze szkoły lub

oświadczenie rodziców/opiekunów

4.

Miejsce pracy rodziców/opiekunów znajduje się
w

pobliżu tej szkoły

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów

5.

Bliższa jest droga kandydata do tej szkoły ni
do

szkoły obwodowej

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów

6.

Kandydat ubiegający się
o przyjecie do szkoły wcześniej uczęszczał do PS Osieczany

 

Zaświadczenie ze szkoły lub

oświadczenie rodziców/opiekunów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy …………

ZPO – Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach

 

1

Imiona i nazwisko dziecka

 

2

datę urodzenia

 

3

miejsce urodzenia

(miejscowość i województwo)

 

4

adres zamieszkania dziecka


 

5

numer PESEL

 

6

imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna

 

7

adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna

 

8

numer telefonu i adres poczty elektronicznej matki/prawnego opiekuna

 

9

imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna

 

10

adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna

 

11

numer telefonu i adres poczty elektronicznej ojca/prawnego opiekuna

 

12

Wskazanie wybranej publicznej szkoły


 

13

Korzystanie ze świetlicy szkolnej

TAK od…………. do……………. NIE

14

Korzystanie ze stołówki szkolnej

TAK NIE

15

Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznych

TAK
(jakiej)

NIE

16

Czy dziecko posiada orzeczenia o niepełnosprawności, kształceniu specjalnym, opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

TAK (jakie)

 


 

NIE

17

Adres szkoły obwodowej (w przypadku dzieci niezamieszkałych w Osieczanach)

 

 

Zaświadczenie, że dziecko realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu ( wpisać nazwę i adres przedszkola):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do wniosku załączam:

 1. opinię o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez …………………………………………………………………………………………………………………………
 2. 1 zdjęcie do legitymacji szkolnej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka w związku z realizacją obowiązku szkolnego i działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły.

 

Osieczany……………………………………………

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

Wycieczka do Gruszowa

10 października uczniowie klasy I, II i III zawitali do znajomej zagrody wiejskiej i ich gospodarzy w Gruszowie. Tam  dzieci zapoznawały się z roślinami uprawianymi w gospodarstwie (warzywa  i  owoce). Oglądały warzywa w tunelu ogrodniczym, dowiedziały się w jaki sposób uzyskać nasiona pomidorów, ogórków  do wysiania na wiosnę. Obserwowały na polu rośliny okopowe oraz wskazywały na wybranych okazach jadalne części roślin. Widziały również kopiarkę, ułatwiającą zbiór ziemniaków.

Pani prowadząca zajęcia omówiła budowę i sposób działania maszyny.

Po pysznym poczęstunku (były naleśniki z jabłkami lub białym serem oraz kompot owocowy) czekały następne zajęcia. Dzieci dowiedziały jak powstaje chleb.

Każdy uczeń odwiedził też w czasie wycieczki zwierzęta w ich domu oraz na podwórku. Małe koty chętnie dawały się pogłaskać. Kozy, owce, kaczki i kury szybko zjadały podawany im chleb. Największe wrażenie zrobiły na uczniach nowe mieszkanki zagrody. Była to świnka wietnamska (locha) i jej kilka wesołych, rozbieganych, chrumkających warchlaczków.

Po zajęciach edukacyjnych był czas na zabawy zręcznościowe na placu zabaw, odbyła się też przejażdżka po wsi i do tartaku w nowiutkiej „karecie”, a przyniesione z pola bulwy ziemniaczane zamieniły się w popiele  w pieczone ziemniaki, które ze solą czy bez soli smakowały wyśmienicie. Po głośnym pożegnaniu uczniowie, nauczyciele, opiekunowie ruszyły w drogę powrotną do Osieczan. Za rok znowu odwiedzimy gospodarstwo w Gruszowie.

                                                                           mgr Bożena Łętocha

KOLEJNY SUKCES ZESPOŁU VIVO

24  listopada  nasz  szkolny  zespół  muzyczny  wziął  udział  w  kolejnej  edycji  Gminnego  Konkursu  Pieśni  i  Piosenki  Patriotycznej  w  Głogoczowie, organizowanej  przez  Wiejski  Dom  Kultury  w  Głogoczowie. Zespół  tworzą: Magdalena  Węgrecka, Maja  Ruchlewicz, Elżbieta  Budzowska, Izabela  Bałucka, Karolina  Sopiak, Ewa  Pietrzkiewicz, Natalia  Stasiak, Julia  Tyrpa  i Dominika  Węgrecka. Dziewczętami  już  od  kilku  lat  opiekuje  się  pani  Agata  Kluska. W  tym  roku  zespół  wystąpił  w  dwóch  kategoriach – jako  duet  i  zespół  większy ( powyżej  ośmiu  osób ). Izabela  Bałucka  i  Dominika  Węgrecka  zdobyły  pierwsze  miejsce  po  wykonaniu  piosenek: „Dziś  do  ciebie  przyjść  nie  mogę”  i  „Sen  o  Warszawie”, natomiast  zespół  otrzymał  wyróżnienie  za  wykonanie  piosenki  „Niepodległa, niepokorna”. Gratulujemy  i  życzymy  dalszych  sukcesów!!!

NAGRODA BURMISTRZA MIASTA I GMINY DLA UCZNIÓW WYBITNIE ZDOLNYCH

Dnia  24  listopada  Szkołę  w  Osieczanach  odwiedził  Pan  Burmistrz  Maciej  Ostrowski. Celem  wizyty  było  wręczenie  nagrody  dla  ucznia  wybitnie  zdolnego  w  naszej  gminie – czyli  dla  Dominiki  Węgreckiej.

Świadkami  wręczenia  nagrody  byli  wszyscy  uczniowie, nauczyciela, a  także  mama  uczennicy, pani  Agnieszka  Węgrecka.

Jest  to  nagroda  przyznawana  uczniom  wyjątkowo  uzdolnionym, nie  tylko  w  zakresie  nauki, ale  także  innych  dziedzin,  takich jak: muzyka, plastyka, sport… Dominika  jest  laureatką  licznych  konkursów  przedmiotowych  zaczynając  od  tych  szkolnych, kończąc  na  wojewódzkich, a  nawet  międzynarodowych. W  ubiegłym  roku  szkolnym  otrzymała  tytuł  Finalisty  Małopolskiego  Konkursu  Kuratoryjnego. Dodatkowo  Dominika  śpiewa, gra, maluje… Jest  uczennicą  państwowej  Szkoły  Muzycznej  w  Myślenicach, należy  do  szkolnego  zespołu  muzycznego  VIVO, parafialnej  grupy  „Dzieci  Boże”. Od  strony  muzycznej  ma  na  koncie  liczne  nagrody  zarówno  z  zespołami  jak  i  te  zdobyte  w  duecie  z  Izabelą  Bałucką.

Laureatką  tej  samej  nagrody, którą  Dominika  otrzymała  z  rąk  Pana  Burmistrza, była  Aleksandra  Ćwierz. My  gratulujemy  Dominice  i  czekamy  na  większą  liczbę  uczniów, którzy  swoją  ciężką  pracą, tak  jak  Dominika, powalczą  o  laur  ucznia  wybitnie  zdolnego!

PIERWSZE MIEJSCE DOMINIKI WĘGRECKIEJ

PIERWSZE  MIEJSCE  DOMINIKI  WĘGRECKIEJ  W  GMINNYM  KONKURSIE  PIĘKNEGO  OPOWIADANIA.

Dnia  26  października  miała  miejsce  kolejna  edycja  gminnego  konkursu  organizowanego  przez  Szkołę  Podstawową  w  Bęczarce, mającego  na  celu  promowanie  sztuki  pięknego  opowiadania. W  tym  roku  konkurs  odbył  się  pod  hasłem: „Opowieści  z  różnych  stron  świata”. Konkurs  przeznaczony  był  dla  uczniów  klas  IV – VII  i  usłyszeć  na  nim  można  było  historie  pochodzące  z baśni, mitów, legend. Naszą  Szkołę  reprezentowała  Dominika  Węgrecka  z  kl. VII. Po  wylosowaniu  kolejności  wystąpień – w    przypadku  Dominiki – ostatniego  numeru – siedemnastego, rozpoczęła  się  słowna  rywalizacja. Dominika  zaciekawiła  wszystkich  słuchaczów  i  jury  opowiadaniem  pod  tytułem  „Szczęście”, które  zapewniło  jej  pierwsze  miejsce!